Καταστατικό

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ

‘Αρθρο 1ον

Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (ΚΕΑΕΧ)» το οποίο έχει έδρα την πόλη της Λευκωσίας.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΕΜΒΛΗΜΑ

‘’Αρθρο 2ον

Η εταιρεία έχει δική της σφραγίδα και έμβλημα τα οποία τίθενται εφ’ όλων των επισήμων αυτής εγγράφων, πιστοποιητικών κ.λ.π.

Η σφραγίδα είναι ορθογώνια φέρουσα εις τέσσερις σειρές τα γράμματα και λέξεις ως ακολούθως: ΚΕΑΕΧ, Κυπριακή Εταιρεία Αγγειακής, και Ενδαγγειακής Χειρουργικής.

Το δε έμβλημα αποτελείται από τρείς κύκλους.

Ο εξωτερικός κύκλος που είναι ο μεγαλύτερος και περιέχει τους άλλους δύο, σχηματίζεται από τρείς σειρές διακεκομμένες κόκκινες γραμμές ασύνδετες μεταξύ τους.

Οι εσωτερικοί κύκλοι είναι συμπλεκόμενοι μεταξύ τους και έχουν το ίδιο μέγεθος. Η γραμμές σχηματισμού τους είναι συνεχείς. Ο ένας κύκλος σχηματίζεται από κίτρινο χρώμα και ο άλλος από μπλε.

Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αρτηριακό αγγειακό δίκτυο, το κίτρινο το λεμφικό και το γαλάζιο το φλεβικό.

Στη βάση των κύκλων υπάρχει γραμμή απόχρωσης του κίτρινου η οποία γραμμή αποτελεί μέρος του εμβλήματος.

Δίπλα από το έμβλημα με κεφαλαία γράμματα είναι τα αρχικά της Κυπριακής Εταιρείας Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής – ΚΕΑΕΧ.

Για σκοπούς συνεργασία με το εξωτερικό θα χρησιμοποιεί την ονομασία «CYPRUS SOCIETY OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY (CSVES

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

‘Αρθρο 3ον

Σκοποί της εταιρείας είναι:

1.    Η προαγωγή και επιστημονική εν γένει προώθηση στην Κύπρο της ειδικότητας της Αγγειοχειρουργικής η οποία περιλαμβάνει την Αγγειακή και Ενδαγγειακή Χειρουργική.

2.    Η ενίσχυση και ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της Αγγειακής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής, είτε αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με Κυπριακές ή αλλοδαπές Εταιρείες, ή με συνεργασία και συμμετοχή στα προγράμματα Παγκοσμίων, Ευρωπαϊκών, ή Περιφερειακών σωματείων ή ιδρυμάτων περί την αγγειακή και ενδαγγειακή χειρουργική.

3.    Η υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων για τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις προς απόκτηση της ειδικότητας της Αγγειοχειρουργικής,  την άσκηση του επαγγέλματος, την οργάνωση των αγγειοχειρουργικών  μονάδων και κλινικών.

4.    Η συνεχής μέριμνα για ενημέρωση και επιμόρφωση των Κυπρίων Αγγειοχειρουργών.

5.    Η συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία, ιατρικούς συλλόγους, τα συναφή επιστημονικά ή επαγγελματικά σωματεία, τα ανώτατα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τους νοσηλευτικούς, υγειονομικούς και κοινωνικής αντίληψης οργανισμούς, καθώς και με κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει σχέση με τη διδασκαλία, την άσκηση της ειδικότητας της Αγγειοχειρουργικής και των συναφών κλάδων.

6.    Η διαφύλαξη, προώθηση και η εξασφάλιση του δικαιώματος του αγγειοχειρούργου ως του πλέον κατάλληλα εκπαιδευόμενου ιατρού να ασχολείται με την διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία των παθήσεων των αρτηριών, των φλεβών και των λεμφαγγείων και άλλων παθήσεων όπως αυτό ορίζεται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης για την ειδικότητα της αγγειοχειρουργικής η οποία περιλαμβάνει τόσο την αγγειακή όσο και την ενδαγγειακή χειρουργική.

7.    Η συγχώνευση και ή απορρόφηση και ή αποδοχή των εργασιών και η του ενεργητικού οιουδήποτε παρεμφερούς και/ή συγγενικού σωματείου ή λέσχης ή ένωσης προσώπων ή εταιρείας.

‘Αρθρο 4ον

1.    Η οργάνωση συνεδριάσεων, συνεδρίων, διαλέξεων, μετεκπαιδευτικών μαθημάτων και λοιπών εκδηλώσεων επιστημονικής επικοινωνίας, αυτοδυνάμως ή μετ’ άλλων συγγενών Κυπριακών ή ξένων επιστημονικών εταιρειών.

2.    Ο προγραμματισμός και η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων δια την ανάπτυξη της αγγειακής και ενδαγγειακής χειρουργικής στην Κύπρο και ανά τον κόσμο.

3.    Η εν γένει συνεργασία μετ’ άλλων Κυπριακών, ξένων και διεθνών, ομοίων ή συγγενών, επιστημονικών εταιρειών, ως και των Ιατρικών Συλλόγων και άλλων επιστημονικών συλλόγων της Κύπρου και ή της αλλοδαπής.

4.    Η οργάνωση και ή συνδιοργάνωση Παγκύπριων ή Διεθνών συνεδρίων στην Κύπρο ή στην αλλοδαπή προς επιμόρφωση των ιατρών γενικώς, των χειρουργών και του ευρύτερου μη ιατρικού κοινού εις τις επιτεύξεις και δυνατότητες εν γένει της αγγειακής και ενδαγγειακής χειρουργικής.

5.    Η έν γένει ενέργεια της εταιρείας με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο και τρόπο για την ευόδωση των σκοπών της.

Προς επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία δύναται να συνιστά επιτροπές εκ μελών της Εταιρείας ή μη και εκ προσωπικοτήτων αδιακρίτως επιστημονικής ή μη ιδιότητας των, δια τις επιδιώξεις της Εταιρείας, ως και δια την υλική και ηθική ενίσχυση αυτής εις το έργο της.

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

‘Αρθρο 5ον

Η εταιρεία αποτελείται εκ τακτικών μελών, επιτίμων, παρέδρων, δοκίμων και ομοτίμων.

‘Αρθρο 6ον

Τακτικά μέλη της εταιρείας γίνονται όσοι ιατροί έχουν πτυχία Ιατρικής Σχολής οιουδήποτε αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ημεδαπού ή αλλοδαπού ομού με αναγνωρισμένο τίτλο ειδικότητας της Αγγειοχειρουργικής. Απαραίτητη διαδικαστική προϋπόθεση για την εγγραφή  των ανωτέρω στην εταιρεία είναι η υποβολή αιτήσεως, λεπτομερούς βιογραφικού σημειώματος καθώς και των αναγκαίων τίτλων οι οποίοι θα συνοδεύονται με έγγραφο των Αρμοδίων Υπηρεσιών του κράτους από το οποίο θα προκύπτει η αναγνώριση του σχετικού τίτλου εις τον κλάδο τους ως και η κατοχή πιστοποιητικού / αδείας εξασκήσεως επαγγέλματος από τα εντεταλμένα προς τούτο όργανα του κράτους.

Τα τακτικά μέλη της εταιρείας μετά την συμπλήρωση του 75ου έτους της ηλικίας τους λαμβάνουν τον τίτλο του ομότιμου μέλους και διαγράφονται από τα τακτικά μέλη. Τα ομότιμα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν μπορούν όμως να υποβάλλουν υποψηφιότητα και να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ.

‘Αρθρο 7ον

Πάρεδρα μέλη εκλέγονται από το Δ.Σ. με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών αυτού, κατόπιν υποβολής πλήρους βιογραφικού. Πάρεδρα μέλη μπορούν να γίνουν ιατροί άλλων ειδικοτήτων πέραν της αγγειοχειρουργικής,

ασχολούμενοι με συναφείς ειδικότητες προς την αγγειοχειρουργική ή έχουσες σχέσεις με τις παθήσεις των αγγείων καθώς και πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημιακών σχολών που συστηματικά ασχολούνται με τις παθήσεις των αγγείων. Τα πάρεδρα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ούτε μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα.

Δόκιμα μέλη της εταιρείας γίνονται οι ειδικευόμενοι στην ειδικότητα της αγγειοχειρουργικής. Τα δόκιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, και δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα και να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ.

Σχετικά με την συμμετοχή των ειδικευομένων ιατρών στα δρώμενα της εταιρείας, θεσπίζεται καταστατικά διμελής επιτροπή ειδικευομένων που θα εκλέγεται από τους ειδικευομένους στην Αγγειοχειρουργική και ενδαγγειακή χειρουργική ιατρούς. Οι αρμοδιότητες της επιτροπής είναι εισηγήσεις προς το Δ.Σ. για θέματα εκπαίδευσης, με δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο πλειοψηφών ειδικευόμενος θα εκπροσωπεί τους ειδικευομένους αγγειοχειρούργους στα αρμόδια θεσμικά όργανα της Κύπρου, του Εξωτερικού και διεθνώς, μέσα στα όρια και σύμφωνα με τους όρους εντολής του ως ήθελε αποφασίσει και προσδιορίσει το Δ.Σ.

‘Αρθρο 8ον

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται παρά του Δ.Σ. δια παμψηφίας των παρόντων σε ένδειξη τιμής, οι προσφέροντες εξαιρετικές υπηρεσίες εις την επιστήμη γενικώς και την αγγειακή και ενδαγγειακή χειρουργική ιδιαιτέρως ομογενείς και αλλογενείς, ως και οι επί μακρόν εργασθέντες υπέρ της εταιρείας ιατροί. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται πάσης υλικής καταβολής προς την εταιρεία και έχουν δικαίωμα να παρίστανται αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις γενικές συνελεύσεις. Η ανακήρυξη ομότιμου μέλους ως επίτιμου μέλους παρέχει στο μέλος το δικαίωμα απαλλαγής από οιαδήποτε υλική καταβολή αλλά το τοιούτο μέλος εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα ψήφου

‘Αρθρο 8ον Α

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις μελών

Όλα τα τακτικά μέλη της εταιρείας που έχουν εκπληρώσει τες ταμειακές τους υποχρεώσεις έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στες Γενικές Συνελεύσεις και το δικαίωμα να εκλεγούν και εκλέγονται σε όλα τα όργανα της Διοίκησης ή ελέγχου σύμφωνα με τες πρόνοιες του καταστατικού τα δε ομότιμα μέλη που έχουν εκπληρώσει τες ταμειακές υποχρεώσεις τους έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στες Γενικές Συνελεύσεις και το δικαίωμα να ψηφίζουν όχι όμως και να ψηφίζονται για τα όργανα της Διοίκησης ή ελέγχουν της Εταιρείας.

Τα πάρεδρα, Δόκιμα και Επίτιμα μέλη έχουν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις ως καθορίζονται στα άρθρα 7 και 8 πιο πάνω.

Διαγραφή μελών

Α. Λόγοι Διαγραφής από μέλος της Εταιρείας

1.    Μετά από έγγραφη αίτηση ή έγγραφη οικειοθελή αποχώρηση του μέλους ή προσωπική προφορική ενημέρωση του Δ.Σ.

2.    Καθυστέρηση στην πληρωμή της συνδρομής πάνω από τρία (3) έτη.

3.    Όσοι με την διαγωγή ή τις πράξεις τους παραβαίνουν την ιατρική επαγγελματική δεοντολογία.

4.    Όσοι προβαίνουν σε ενέργειες που αντίκεινται στις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας.

5.    Όσοι παραβαίνουν δεσμευτικές αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γενικής Συνέλευσης.

6.    ‘Οσοι από τα Τακτικά μέλη διαγραφούν από τον Ιατρικό Σύλλογο.

Β. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις προηγείται από το Διοικητικό Συμβούλιο γραπτή ειδοποίηση / ενημέρωση προς το επιρεαζόμενο μέλος, και κλήση σε δικαιολόγηση / απολογία για τις ενέργειες ή την διαγωγή του.

Γ.   Διαγραφή μέλους γίνεται με τις ακόλουθες αποφάσεις.

α) Απόφαση του Δ.Σ. με έξι (6) θετικούς ψήφους.

β) ‘Έγκριση με απλή πλειοψηφία από Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Δ.  Μέλος του οποίου η διαγραφή έχει αποφασισθεί από το Δ.Σ. πρέπει να ενημερωθεί γραπτώς από το Γραμματέα του Δ.Σ. για την απόφαση, και να ενημερωθεί για την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης που θα συζητήσει την διαγραφή του, κατά την οποία έχει το δικαίωμα να παραβρεθεί και να προβεί σε δηλώσεις ή εξηγήσεις.

‘Αρθρο 9ον

Η εταιρεία διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι ενός Προέδρου, ενός Αντιπροέδρου, ενός Γενικού Γραμματέως, ενός Ειδικού Γραμματέως, ενός Ταμία και δύο μελών. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας εκλέγει κατά την ανά διετία συγκαλούμενη τακτική συνέλευση, δια μυστικής ψηφοφορίας, κατόπιν υποβολής υποψηφιοτήτων υπό των ενδιαφερομένων, τον Πρόεδρο ο οποίος δεν δύναται να επανεκλεγεί για δύο συνεχόμενες θητίες εκτός εάν δεν υπάρχει 2η υποψηφιότητα για την θέση του προέδρου και έξι (6) μέλη του Δ.Σ, καθώς και ένα αναπληρωματικό μέλος. Η ψηφοφορία είναι ξεχωριστή για τον Πρόεδρο και για τα μέλη του Δ.Σ. Οι τέως Πρόεδροι της εταιρείας μετά την αποχώρηση τους από το Δ.Σ. δύνανται να μετέχουν των συνεδρίων του άνευ ψήφου.

Τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. συνερχόμενα εντός δεκαπενθημέρου από της εκλογής των κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας τους, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και Ταμία. Μέχρι αναλήψεως της διοικήσεως υπό του νέου Δ.Σ. η τρέχουσα υπηρεσία διεξάγεται υπό του απερχομένου.

Σε περίπτωση παραιτήσεως, θανάτου ή κωλύματος του Προέδρου, πριν αναλάβει αυτός την άσκηση των καθηκόντων του ως Προέδρου συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση δια την εκλογή νέου Προέδρου.

Προκειμένου περί πληρώσεως κενωθείσης θέσεως μέλους του Δ.Σ. πέραν του ενός, δέον όπως συγκαλείται επειγόντως έκτακτος Γενική Συνέλευση προς εκλογή νέου ή νέων μελών.

Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται ή απουσιάζει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. και αυτό αναπληρώνεται από το αναπληρωματικό μέλος.

‘Αρθρο 10ον

Το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να παραπέμψει στην Γενική Συνέλευση με το ερώτημα της διαγραφής κάθε μέλος που θα επιδείξει εσκεμμένη απειθαρχία προς τις αποφάσεις ή συστάσεις του Δ.Σ. κατά τις συνεδριάσεις ή Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας ή εν γένει επιδεικνύοντας συμπεριφορά ασυμβίβαστο προς την ιδιότητα του επιστήμονος και μέλους της εταιρείας.

Ως τοιαύτη ασυμβίβαστος συμπεριφορά θεωρείται και πάσα ενέργεια μέλους της εταιρείας η οποία τείνει να υποκαταστήσει αυτή εις τον υπ’ αυτής επιδιωκόμενο σκοπό, άνευ της ρητής εγκρίσεως του Δ.Σ. της εταιρείας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Δ.Σ.

‘Αρθρο 11ον

Το Δ.Σ. αποφασίζει επί παντός ζητήματος, το οποίο δεν απαιτεί την απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Το Δ.Σ. συγκαλεί ο Πρόεδρος αυτού, δια του Γενικού Γραμματέως άπαξ του μηνός, εκτάκτως και οσάκις παρίσταται ανάγκη, κατόπιν αιτήσεως τριών (3) μελών του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει και αποφασίζει νόμιμα, εάν είναι τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του παρόντα.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων και με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επί φανεράς ψηφοφορίας κρίνει η ψήφος του Προέδρου ή του εκτελούντος χρέη προέδρου. Επί προσωπικού ζητήματος ενεργείται μυστική ψηφοφορία, οπότε σε περίπτωση ισοψηφίας το ζήτημα παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται εκτάκτως εντός είκοσι (20) ημερών.

‘Αρθρο 12ον

Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να είναι Κύπριοι πολίτες, ή πολίτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης που πληρούν τα προσόντα και απαιτούμενα του τακτικού μέλους, πλήρως ικανοί προς δικαιοπραξία, μη στερουμένων των πολιτικών τους δικαιωμάτων, τυγχάνουν δε προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για κάθε παράβαση του νόμου, ή του Καταστατικού στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Αυτά δεν ευθύνονται δια αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται κατά τη Συνεδρίαση κατά την οποία δεν παρέστησαν ή παριστάμενα διαφώνησαν, η δε διαφωνία τους βεβαιώνεται από το πρακτικό του Συμβουλίου, το οποίο συντάσσεται υπό του ειδικού Γραμματέως και υπογράφεται υπό των παρόντων κατά τη Συνεδρίαση μελών του Συμβουλίου.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας εκάστου έτους ανακοινώνεται η έκθεση περί των πεπραγμένων του παρελθόντος έτους, η οποία συντάσσεται υπό του Γενικού Γραμματέως, θεωρείται δε και εγκρίνεται υπό του Δ.Σ.

‘Αρθρο 13ον

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας εκπροσωπεί αυτή ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών αρχών, ως και κατά πάσα εξώδικο σχέση αυτής, συγκαλεί δια του Γενικού Γραμματέως τα μέλη της εταιρείας ως και τα μέλη του Δ.Σ. Στις Συνεδριάσεις τις οποίες προεδρεύει, εντέλλεται την πληρωμή των υπό του Δ.Σ. στον προϋπολογισμό, καθώς και των δι εκτάκτων πιστώσεων ένεκα επείγουσας ανάγκης, διατεθεισών δαπανών, διορίζει δε και κάθε βοηθητικό προσωπικό της εταιρείας, κατόπιν συμφώνου γνώμης του Δ.Σ. της αμοιβής του καθοριζομένης δι αποφάσεως του Δ.Σ. Ωσαύτως ο Πρόεδρος της εταιρείας αποφασίζει περί της ακριβούς τηρήσεως των διατάξεων του καταστατικού και υπογράφει εν ονόματι της εταιρείας αποστελλόμενα έγγραφα, πιστοποιητικά μελών και τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. της εταιρείας.

‘Αρθρο 13ον Α

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο στα καθήκοντα του όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει και περαιτέρω εκτελεί συγκεκριμένα θέματα που ανατίθεντε σε αυτόν από το Δ.Σ.

‘Αρθρο 14ον

Ο Γενικός Γραμματέας, βοηθούμενος προς τούτο υπό του Ειδικού Γραμματέως, ενεργεί κατ’ εντολή του Προέδρου την αλληλογραφία της εταιρείας, τηρεί τα αρχεία και τις σφραγίδες, παραλαμβάνει τα προς την εταιρεία έγγραφα ή χειρόγραφα, κρατεί πρωτόκολλο, στο οποίο κατ’ αύξοντα αριθμό καταγράφει τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα καθώς και το βιβλίο των πρακτικών του Δ.Σ. επιμελείται της εις τα εκλεγέντα μέλη αποστολής των πιστοποιητικών, υπογράφων αυτά μετά του Προέδρου και συγκαλεί, με την εντολή του Προέδρου, τα μέλη της εταιρείας και τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδρίας.

Ο Γενικός Γραμματέας υποβάλλει προς οιαδήποτε Αρχή, πίνακα των μελών της εταιρείας και του Δ.Σ. αυτής.

‘Αρθρο 15ον

Ο Ειδικός Γραμματέας συντάσσει, αναγιγνώσκει και υπογράφει τα πρακτικά εκάστης συνεδριάσεως, κρατά σημείωση των επιστημονικών ανακοινώσεων και αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει.

Ωσαύτως επιμελείται της συντηρήσεως των επιστημονικών βιβλίων της εταιρείας και του δανεισμού τούτων εις τα μέλη.

Τους γραμματείς απόντας ή κωλυομένους αναπληρώνουν, κατ’ εντολή του Προέδρου οριζόμενα, δύο των μελών του Δ.Σ.

‘Αρθρο 16ον

Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή είτε προσωπικά, είτε δι εισπράκτορος, διοριζομένου κατά το άρθρο 13ον.

Ενεργεί παρ’ εκάστου των μελών την είσπραξη της ετήσιας συνδρομής. Εάν κάποιο μέλος καθυστερήσει την καταβολή αυτή μέχρι της 30 Νοεμβρίου, ο ταμίας οφείλει να υπομνήσει εγγράφως εις αυτόν εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός Δεκεμβρίου την υποχρέωση του αυτή.

Τα ονόματα των κατ’ αυτό τον τρόπο κληθέντων και μέχρι της 25 Δεκεμβρίου μη συμμορφωθέντων μελών αναγγέλλει ο ταμίας προ της λήξεως του έτους εις το Δ.Σ. και εις τον Γενικό Γραμματέα. Κάθε παράλειψη των ανωτέρω διατάξεων υπό του ταμία αποκλείει την εκ νέου εκλογή του ως τοιούτου, γνωστοποιείται δε υπό του Προέδρου εις την εταιρεία κατά την πρώτη συνέλευση του έτους.

Ο ταμίας εκδίδει τις αναγκαίες αποδείξεις, έχει για τον σκοπό αυτό διπλότυπο βιβλίο, κρατά τακτικά βιβλία εσόδων και εξόδων, βιβλίο της περιουσίας της εταιρείας, όλα μονογραμμένα υπό του εκάστοτε Προέδρου. Δύναται να ενεργεί ο ίδιος εισπράξεις μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων (5,000.-) Ευρώ και πληρωμές μέχρι ποσού τρακοσίων (300.-) Ευρώ. Καμμία πληρωμή δύναται να ενεργήσει άνω των τρακοσίων (300.-) ευρώ, χωρίς ένταλμα, υπογεγραμμένου υπό του Προέδρου, είναι δε προσωπικά υπεύθυνος δια τα πεπιστευμένα σ’ αυτόν, καθώς και για τις συνδρομές των μελών, των οποίων την καθυστέρηση δεν ήθελε να αναγγείλει εις τον Γενικό Γραμματέα εγγράφως προ του τέλους του Δεκεμβρίου.

Ο ταμίας δύναται να προβεί μόνο στην πληρωμή των εις τον προϋπολογισμό αναγεγραμμένων ή δια πρόσθετων πιστώσεων ορισθεισών δαπανών. Εάν τα εις χείρας του ταμία χρήματα της εταιρείας υπερβούν τα πεντακόσια (500.-) ευρώ, ο ταμίας υποχρεούται να καταθέσει αμέσως το επι πλέον των χρημάτων αυτών ποσό, σε οποιαδήποτε τράπεζα ή ταμιευτήριο ή οποιοδήποτε άλλο Πιστωτικό Οργανισμό σε λογαριασμό της εταιρείας. Η ανάληψη των χρημάτων μέχρι του ποσού των τρακοσίων (300.-) ευρώ της εταιρείας που κατατίθενται στις Τράπεζες, ή οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό Οργανισμό, θα γίνεται από τον εκάστοτε ταμία της εταιρείας, ή από πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτόν χωρίς την υπογραφή του προέδρου. Ο ταμίας είναι προσωπικά υπεύθυνος για κάθε παράλειψη της διατάξεως του εδαφίου αυτού και υποχρεούται εις την πληρωμήν της τυχόν ζημιάς που θα προκύψει εκ της παραλείψεως αυτής. Το διαχειριστικό έτος λήγει την 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

‘Αρθρο 17ον

Ο ταμίας σε συνεδρίαση του Δ.Σ. η οποία συγκαλείται προ των αρχαιρεσιών, αναφέρει την κατάσταση του ταμείου της εταιρείας, υποβάλλοντας συγχρόνως και τον απολογισμό του λήξαντος έτους, τον οποίο υποβάλλει επίσης και εις την εταιρεία κατά την πρώτη αυτής ετήσια γενική Συνέλευση του Ιανουαρίου.

Ο έλεγχος της διαχειρίσεως του ταμείου ανατίθεται σε τριμελή εξελεγκτική επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τρία μέλη, τα οποία θα εκλέγονται υπό της εταιρείας εκ των τακτικών μελών.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου οφείλει ν’ ανακοινώσει η επιτροπή εις την εταιρεία εντός ενός μηνός από τον καταρτισμό της.

Κατά την ιδία ως άνω πρώτη ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας του Ιανουαρίου, ο ταμίας υποβάλλει τον προϋπολογισμό της εταιρείας του αρξαμένου έτους, μετά προηγούμενη έγκριση αυτού υπό του Δ.Σ.

Ο ταμίας υπόκειται σε έλεγχο και κατά τριμηνία εάν το Δ.Σ. θεωρήσει αυτό αναγκαίο, υπό της εξελεγκτικής επιτροπής.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

‘Αρθρο 18ον

Οι συνελεύσεις (με εξαίρεση την Τακτική Γενική Συνέλευση) και δραστηριότητες της εταιρείας, όσον αφορά το χρόνο, τον τρόπο και τη θέση πραγματοποιήσεως αυτών καθορίζονται υπό του Δ.Σ. με κριτήριο πάντοτε την επιστημονική προαγωγή του έργου της εταιρείας.

‘Αρθρο 19ον

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της εταιρείας συγκαλείται εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου έτους.

1.    Δια να ακούσει τη λογοδοσία του Δ.Σ. δια τον παρελθόν έτος και κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση εκάστου δευτέρου έτους να προβεί εις την εκλογή του Δ.Σ. και της Τριμελούς Εξελεγκτικής επιτροπής.

2.    Δια να ψηφίσει τον καταρτισθέντα προϋπολογισμό και εγκρίνει τον απολογισμό του παρελθόντος έτους.

Οι Γενικές Συνελεύσεις βρίσκονται σε απαρτία παρόντων του 1/3 τουλάχιστον του συνόλου αριθμού των τακτικών και ομοτίμων μελών. Εάν τα μέλη είναι λιγότερα γίνεται νέα Συνέλευση εντός 8 ημερών, οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα.

‘Αρθρο 20ον

Οι έκτακτες γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται υπό του Προέδρου προς συζήτηση ορισμένων θεμάτων, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. ή εγγράφου αιτήσεως του 1/5 των εκπληρωσάτων τις υποχρεώσεις των μελών και δι ορισμένα θέματα.

Εις τα δελτία προσκλήσεως πρέπει να σημειώνονται ακριβώς τα προς συζήτηση θέματα. Οι έκτακτες συνελεύσεις συγκαλούνται επίσης προς χορήγηση εκτάκτων πιστώσεων ή προς αναπληρωματική εκλογή προέδρου ή συμπληρωματική όταν ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. έχει καταστεί για διαφόρους λόγους μικρότερος των έξι ή σε περίπτωση αντικαταστάσεως μελών επιτροπών των οποίων η ύπαρξη κατοχυρώνεται από καταστατική διάταξη.

‘Αρθρο 21ον

Οι Συνελεύσεις της εταιρείας δεν είναι δημόσιες. Επί ορισμένων επιστημονικών θεμάτων, το Δ.Σ. επιφυλάσσει τα δικαίωμα, όπως ορίσει κλειστή συνεδρία, μόνο δια τα μέλη αυτής. Το Δ.Σ. δύναται να αποφασίσει τον αποκλεισμό μελών από τις συνελεύσεις και τις συνεδρίες του Δ.Σ. εφ’ όσων το μέλος δεν εκπληροί τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την εταιρεία.

‘Αρθρο 22ον

Η εταιρεία θεωρείται σε απαρτία δια μεν τις καθαρά επιστημονικές συζητήσεις οιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων τακτικών μελών, όχι όμως λιγότερα των 10, δια πάντα όμως τα ζητήματα επί των οποίων πρέπει να αποφασίσει η εταιρεία εκτός εάν προνοείται ειδική απαρτία, απαιτείται η παρουσία των 1/3 των τακτικών και ομοτίμων μελών.

Η συμμετοχή στις ψηφοφορίες μέλους που απουσιάζει δι εγγράφου εξουσιοδοτήσεως δεν επιτρέπεται. Μη γενομένης απαρτίας η συζήτηση αναβάλλεται δια την επομένη συνεδρία η οποία συγκαλείται μετά παρέλευση τριών το λιγότερο και εντός δέκα το πολύ ημερών με τα αυτά θέματα ημερησίας διατάξεως οπότε η εταιρεία λογίζεται σε απαρτία οιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των παρόντων τακτικών και ομοτίμων μελών, πάντως όμως όχι λιγότερα των 7.

Άρθρο 23ον

Η παραδοχή ή απόρριψη προτάσεως και εν γένει λήψη αποφάσεως υπό της εταιρείας γίνεται δια ονομαστικής κλήσεως ή δια ψηφοφορίας, λαμβανομένης της αποφάσεως δια πλειοψηφίας των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας τότε ο πρόεδρος έχει τη νικώσα ψήφο. Κάθε όμως ψηφοφορία, η οποία αφορά σε ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση, λογοδοσία και προσωπικά εν γένει ζητήματα, πρέπει να είναι μυστική σε δε τέτοια περίπτωση η απόφαση λαμβάνεται δια απόφασης του ήμισυ των παρόντων μελών πλέον ενός.

Οποιαδήποτε πρόταση που θα απορριφθεί δεν δύναται να υποβληθεί εκ νέου υπό την ψήφο της εταιρείας κατά το αυτό έτος.

Οι αρνούμενοι ψήφο και τα λευκά ψηφοδέλτια δεν λαμβάνονται υπ’ όψη κατά τον υπολογισμό του αριθμού των ψηφισάντων.

‘Αρθρο 24ον

Οι προσκλήσεις δια τις έκτακτες συνεδρίες, εάν μεν ο χρόνος επιτρέπει αποστέλλονται προς τα μέλη 48 ώρες πριν από αυτές. Μπορεί όμως να κληθούν τα μέλη και δια μιας ή δύο ημερήσιων παγκύπριων εφημερίδων ή διά ηλεκτρονικού μηνύματος εις το email των μελών. Οι προσκλήσεις αποστέλλονται με επιμέλεια του Γενικού Γραμματέα με εντολή του Δ.Σ.  Σ’ αυτές πρέπει να αναγράφονται ο τόπος της Συνεδρίας, η ώρα της Συνεδρίας και τα θέματα των ανακοινώσεων κατά αυτή.

Άρθρο 25ον

Ο Πρόεδρος ειδοποιεί 2’ – 3’ λεπτά προ της λήξεως του χρόνου τον ομιλητή στις περιπτώσεις που η ομιλία παρατείνεται ο Πρόεδρος δικαιούται να διακόψει κατά τη κρίση του την ομιλία.

‘Αρθρο 26ον

Κατά τις επιστημονικές συνεδριάσεις της εταιρείας πρέπει να αναπτύσσονται θέματα αυστηρά επιστημονικά, θέματα πάσης άλλης φύσεως μπορούν να αναπτύσσονται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις. Οι υπό ανάπτυξη ανακοινώσεις ή διαλέξεις υποβάλλονται στη γραμματεία με τη δήλωση του ανακινούντος ότι δεν έχουν ήδη ανακοινωθεί σε άλλη εταιρεία. Του περιεχομένου της ανακοινώσεως ή διαλέξεως μπορεί να λάβει γνώση κάθε μέλος της εταιρείας.

Απαγορεύεται η ανακοίνωση εργασίας η οποία θα υποβληθεί στην εταιρεία υπό μορφή διαφορετική της κατατεθείσης, του Προέδρου υποχρεωμένου όπως απαγορεύει κάθε τροποποίηση του πρωτοτύπου της εργασίας που έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια της ανακοινώσεως της ενώπιον της εταιρείας.

Άρθρο 27ον

Η Γενική Συνέλευση των μελών της εταιρείας αποφασίζει επίσης δια την τροποποίηση του καταστατικού ή τη διάλυση της εταιρείας. Πρέπει όμως όπως είναι παρόντα το ½ πλέον ενός των μελών αυτής, να αποφασίσει δε περί τούτου η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων μελών.

‘Αρθρο 28ον

Προς λήψη αποφάσεως περί μεταβολής του σκοπού της εταιρείας απαιτείται η συναίνεση των ¾ του συνόλου των μελών, δυναμένης να χορηγηθεί της τοιαύτης των απόντων και εγγράφως.

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

‘Αρθρο 29ον

Η εταιρεία επιφυλάσσει δια τον εαυτόν της το δικαίωμα της εκδόσεως εντύπου και ή ηλεκτρονικού εντύπου, ορίζουσα τον τίτλο και τη συντακτική αυτού επιτροπή.

‘Αρθρο 30ον

Η εταιρεία μπορεί να καθορίσει ηθικά και υλικά έπαθλα δια εργασίες ή έρευνες πρωτοτύπους. Το χρηματικό ποσό καθορίζεται κατά την κρίση του Δ.Σ.

Επίσης το Δ.Σ. μπορεί να χρηματοδοτεί ανάλογα με την κρίση του και των χρηματικών δυνατοτήτων που υπάρχουν, έρευνες πρωτοτύπους και σχετικά γενικού ενδιαφέροντος.

‘Αρθρο 31ον

Η εταιρεία δύναται να οργανώνει κάθε δύο χρόνια επιστημονικό συνέδριο της Αγγειοχειρουργικής και Ενδαγγειακής Χειρουργικής. Την ευθύνη για την οργάνωση του συνεδρίου καθώς και την εποπτεία του έχει το Δ.Σ. το οποίο μπορεί να αναθέτει σε επιτροπή η επιτροπές τη διεκπεραίωση των επί μέρους οργανωτικών θεμάτων. Οι επιτροπές υπόκεινται στον απόλυτο έλεγχο του Δ.Σ. και λογοδοτούν σ’ αυτό.

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

‘Αρθρο 32ον

Οι πόροι της εταιρείας αποτελούνται εκ:

1.    Του δικαιώματος της εγγραφής και ετήσιας συνδρομής των μελών αυτής.

2.    Των δωρεών, εράνων κατόπιν έγκρισης της Αρμοδίας Αρχής και εισφορών προς αυτή.

3.    Των συνδρομών του περιοδικού της εταιρείας και των εσόδων από την πώληση άλλων τυχόν δημοσιευμάτων αυτής.

4.    Των πάσης φύσεως οικονομικών ενισχύσεων από διάφορες εκδηλώσεις της εταιρείας.

5.    Οιωνδήποτε εισφορών, επιδοτήσεων, δωρεών, προερχόμενων και λαμβανομένων από οιονδήποτε κρατικό ταμείο ή πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ως και οιοδήποτε ταμείο ή πρόγραμμα της Ε.Ε. και ή του οργανισμού Ο.Η.Ε. και ή από οιονδήποτε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό.

Οι οικονομικές υποχρεώσεις των μελών προς την εταιρεία είναι οι ακόλουθες,  καθορίζονται δε και επανακαθορίζονται υπό του Δ.Σ.

1.    Το δικαίωμα εγγραφής.

2.    Ετήσια συνδρομή, η οποία καταβάλλεται τον Ιανουάριο κάθε έτους.

Η καθυστέρηση καταβολής οποιασδήποτε εκ των ως άνω εισφορών του παρόντος άρθρου πέραν της διετίας δίνει το δικαίωμα στο Δ.Σ. ύστερα από δύο τουλάχιστον γραπτές προσκλήσεις προς το μέλος που δεν συμμορφώνεται προκειμένου να τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις να διαγράψει το μέλος αυτό. Η απόφαση του Δ.Σ. περί διαγραφής τελεί, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα, υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Τα ιδρυτικά μέλη υποχρεούνται στην καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και στην ετήσια συνδρομή μόλις τούτα αποφασισθούν από το Δ.Σ.

Σε περίπτωση πληρωμής αυτών προ της Γενικής Συνέλευσης επανακτώνται τα δικαιώματα αυτά.

ΠΕΡΙ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

‘Αρθρο 33ον

Η εταιρεία ανακηρύσσει ευεργέτες αυτής, αυτούς που προσφέρουν σημαντική οικονομική ή άλλη ενίσχυση.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

‘Αρθρο 34ον

·      Στην περίπτωση κατά την οποία, κάποιο μέλος της εταιρείας παραβεί το Νόμο περί σωματείων ή κάποια διάταξη του παρόντος καταστατικού τότε το Δ.Σ. επιβάλλει εις το εγκαλούμενο μέλος μια των ακολούθων ποινών ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος και κατόπιν απολογίας του εγκαλουμένου:

α) της εγγράφου παρατηρήσεως, β) της αυστηρής εγγράφου επιπλήξεως, γ) της προσωρινής ή οριστικής στερήσεως του δικαιώματος συμμετοχής του μέλους σε ορισμένες ή όλες τις εκδηλώσεις της εταιρείας και δ) της οριστικής διαγραφής, η οποία θα υπόκεινται πάντοτε στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

·      Στα μέλη του Δ.Σ. σε περίπτωση παραβάσεως υπό τούτων του Νόμου περί Σωματείων ή του παρόντος καταστατικού, πειθαρχική εξουσία ασκεί η Γενική Συνέλευση, η οποία επιβάλλει, τις ακόλουθες ποινές, ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος, πάντοτε κατόπιν απολογίας του εγκαλουμένου.

α) της παρατηρήσεως, β) της αυστηρής επιπλήξεως, γ) της προσωρινής στερήσεως του δικαιώματος συμμετοχής στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δ) της εκπτώσεως από του αξιώματος, ε) της οριστικής αποβολής από την εταιρεία.

·      Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία εγκρίνει την οριστική διαγραφή των απλών μελών της εταιρείας ως και αυτή που απαγγέλλει την οριστική αποβολή μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας, λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών, μη δυναμένων αυτών να είναι λιγότερα των 8.

Το εγκαλούμενο μέλος δεν ψηφίζει.

Κατά της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως περί οριστικής διαγραφής μέλους ή οριστικής αποβολής μέλους του Δ.Σ. δια πειθαρχικά παραπτώματα, είναι δυνατόν να ασκηθεί από τον ενδιαφερόμενο προσφυγή στα αρμόδια κρατικά όργανα περιλαμβανομένων των Δικαστηρίων.

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

‘Αρθρο 35ον

1.      Το Σωματείο διαλύεται στις περιπτώσει που αυτό προβλέπεται από τον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμον του 1972:

α) ‘Όταν τα μέλη του είναι λιγότερα από 20

β) ‘Όταν αποφασίζει η γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 27 πιο

πάνω.

γ) Με απόφαση του Δικαστηρίου όπως προβλέπει ο Νόμος.

2.    Σε τέτοια περίπτωση η περιουσία του Σωματείου κινητή ή ακίνητη περιέρχεται σε άλλες παρόμοιες οργανώσεις και σωματεία ή για φιλανθρωπικούς σκοπούς και ιδρύματα, τους οποίους θα αποφασίσει ‘Εκτακτη Γενική Συνέλευση.

3.    Το Σωματείο όταν διαλυθεί τελεί υπό εκκαθάριση και μέχρι να εκκαθαριστεί λογίζεται υφιστάμενο. Η εκκαθάριση γίνεται σύμφωνα με το ‘Αρθρο 25 του Ν. 57/72.

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

‘Αρθρο 36ον

1.    Το διά της παρούσας ιδρυτικής πράξης ιδρυόμενο σωματείο νομότυπα αναφέρεται στο καταστατικό και ως εταιρεία.

2.    Ότι δεν προέβλεψε το παρόν καταστατικό θεωρείται ρυθμιζόμενο υπ’ των σχετικών άρθρων του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου.